بیانیه هیئت داوران مسابقات طراحی داخلی آیلند منتشر شد

به نام معمار هستی

فستیوال مسابقات طراحی آیلند 

بیانیه هیئت داوران مسابقات طراحی داخلی

ضمن سپاس از شرکت کنندگان محترم ، بیانیه داوری مسابقات طراحی داخلی آیلند که مورخ 1402/06/20 که در محل نمایشگاه آثار، واقع در ساختمان مرکزی منطقه ویژه اقتصادی زرندیه(ایرانیان) در سایت آیلند برگزار گردید،به شرح در فایل پیوست ارئه می‌گردد.

با وجود تعداد کم آثار رسیده با نظر هیئت داوران تصمیم گرفته شد داوری آثار، مطابق ضوابط مسابقه مفاد فراخوان انجام شود و نتایج داوری در هر یک از موضوعات اطلاع رسانی گردد.

فایل بیانیه هیئت داوران مسابقات طراحی داخلی آیلند