دﻫﮑﺪه ﮔﻠﻒ آﯾﻠﻨﺪ در ﻗﻠﺐ ﭘﺮوژه آﯾﻠﻨﺪ و در ﻣﺤﺪوده اى ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 322 ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻨﻮع ﮔﯿﺎﻫﻰ، ﻫﻮاﯾﻰ ﭘﺎك و ﺗﻤﯿﺰ، زﻣﯿﻦ ﭼﻤﻦ وﯾﮋه ورزش ﮔﻠﻒ، ﻫﻔﺖ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ زﯾﺒﺎ و وﯾﻼﻫﺎﯾﻰ ﻣﺪرن ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﻰ اﯾﺪه آل و روﯾﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﯾﮏ زﻧﺪﮔﻰ آرام و ﭘﺮ ﻧﺸﺎط ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ دﻫﮑﺪه ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﻗﺎﻣﺘﻰ و زﻣﯿﻦ ﮔﻠﻒ اﺳﺖ. زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل( وﺳﻌﺖ دارد112 ﻫﮑﺘﺎر )ﻣﻌﺎدل 96 ﺑﻪ ﻓﺮد ﮔﻠﻒ آﯾﻠﻨﺪ ﮐﻪ در اﺣﺎﻃﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺎﻣﺘﻰ ﮔﻠﻒ ﻗﺮار دارد و در ﮐﻨﺎر ﺑﺴﯿﺎرى از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎى ﻃﺒﯿﻌﻰ دﯾﮕﺮ، ﭼﺸ ﻢاﻧﺪاز زﯾﺒﺎﯾﻰ ﺑﺮاى وﯾﻼﻫﺎى دﻫﮑﺪه اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻤﻦ ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪى وﯾﮋه زﻣﯿﻦ ﮔﻠﻒ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و رودﺧﺎﻧﻪ و درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎى ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻫﻮا ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و در130 درﺟﻪ اى دﻣﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺮاى 5 ﺗﺎ 3 و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﻫﻮاى ﭘﺎك ﺑﺮاى اﻗﻠﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﯾﻠﻨﺪ را دارد ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ230 دﻫﮑﺪه اﻗﺎﻣﺘﻰ ﮔﻠﻒ آﯾﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ در وﺳﻌﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ وﯾﻼى ﻣﺪرن در ﺳﺒﮏ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاى ﮐﺴﺎﻧﻰ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه1600 ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زﻧﺪﮔﻰ آﺳﻮده در ﻧﺰدﯾﮑﻰ ﺗﻬﺮان و ﺑﻪ دور از ﻓﻀﺎى ﺷﻬﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ

 

امکانات زﻣﯿﻦ ﮔﻠﻒ

ﻣﺘﺮ6400 ﺣﻔﺮه ﺑﻪ ﻃﻮل 18زﻣﯿﻦ ﺑﺎزى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﺣﻔﺮه و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﯿﻦ ﮔﻠﻒ ﮐﻮدﮐﺎن9زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮاى ﺑﺎزى ﻫﺎى ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ زﻣﯿﻦ آﻣﻮزش ﻫﻔﺖ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺳﻪ ﻫﮑﺘﺎر ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ2.5رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻠﻮپ ﮔﻠﻒ وﯾﮋه ورزﺷﮑﺎران ﺣﺮﻓﻪ اى ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻰ و اﻗﺎﻣﺘﻰ ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش در رده ﻫﺎى ﺳﻨﻰ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻫﮑﺪه اﻗﺎﻣﺘﻰ ﮔﻠﻒ

1600 وﯾﻼى دﻫﮑﺪه ﮔﻠﻒ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻰ، ﺟﻨﻮﺑﻰ و ﻣﺮﮐﺰى ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. اراﺿﻰ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب دﻫﮑﺪه آﻣﺎده و زﯾﺮﺳﺎﺧ ﺖﻫﺎى ﻻزم ﺑﺮاى آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﺮوع800 وﯾﻼ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ 200 اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اراﺿﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺸ ﻢاﻧﺪاز زﯾﺒﺎى زﻣﯿﻦ ﮔﻠﻒ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪر نﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣ ﻰﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ، اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ دﻫﮑﺪه اﻗﺎﻣﺘﻰ ﺑ ﻰﻧﻈﯿﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 

 

ﻣﺸﺎوران و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران دﻫﮑﺪه ﮔﻠﻒ آﯾﻠﻨﺪ

ﺗﺨﺼﺺ: ﻃﺮاح زﻣﯿﻦ ﮔﻠﻒ ﮐﺸﻮر: اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

The Capital Golf Club – Melbourne – Austrlia Patterson River Country Club, Carrum – Victoria – Austrlia Tianma Golf & Country Club – Shanghai – China ,…
PACIFIC COAST DESIGN