نویسنده: مدیریت سایت

08 | 12 | 1401

دهکده گلف

دﻫﮑﺪه ﮔﻠﻒ آﯾﻠﻨﺪ در ﻗﻠﺐ ﭘﺮوژه آﯾﻠﻨﺪ و در ﻣﺤﺪوده اى ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 322 ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻨﻮع ﮔﯿﺎﻫﻰ، ﻫﻮاﯾﻰ ﭘﺎك و ﺗﻤﯿﺰ، زﻣﯿﻦ ﭼﻤﻦ وﯾﮋه ورزش ﮔﻠﻒ، ﻫﻔﺖ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ زﯾﺒﺎ و وﯾﻼﻫﺎﯾﻰ ﻣﺪرن ﻃﺮاﺣﻰ و ...