بوتیک هتل آیلند

ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻨﺎى ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺪرن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻃﺮاﺣﻰ اﯾﻦ ﺑﻨـﺎ از ﺧﻄﻮط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺻﺎف اﺳﺘﻔـﺎده ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴـﺎس ﺻﻼﺑﺖ را ﺑﻪ ﮐﺴـﺎﻧﻰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺣﻀـﻮر دارﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘ ﻞﮐﻨﺪ

دو ﺳﻮى ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا را ﺟﻨﮕﻠﻰ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ از درﺧﺘﺎن ﮐﺎج و درﯾﺎﭼﻪ اى ﺑﺎ آب زﻻل اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ و آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ ﻣﻌﻨﻮى ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا آﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﯿﺮى در اﻧﺘﻬـﺎى ﺟﺎده اﺻﻠﻰ آﯾﻠﻨﺪ و دورى از ﺷﻠﻮﻏﻰ ﻫـﺎى اﺗﻮﺑﺎن ﺗﻬﺮان ﺳﺎوه و رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻬﺮ آﯾﻠﻨﺪ، ﻓﻀﺎﯾﻰ ﺧﻠﻮت و آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ را ﺑﺮاى ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺷﻬﺮ آﻣﺎده ﻣ ﻰﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻓﻀﺎﯾﻰ ﺑﮑﺮ و زﯾﺒﺎ و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻰ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪرن ﮐﻪ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ اﺳﻼﻣﻰ در آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ دﻗﺎﯾﻖ ﺧﻮد را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.

ویژگی ها

نزدیکی به اماکن ورزشی

نزدیکی به شاه راه های اصلی

نزدیکی به فرودگاه

سوالات متداول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
01لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

02لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

03لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

04لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

05لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

نظرات کاربران

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *