دهکده گلف

دﻫﮑﺪه ﮔﻠﻒ آﯾﻠﻨﺪ در ﻗﻠﺐ ﭘﺮوژه آﯾﻠﻨﺪ و در ﻣﺤﺪوده اى ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 322 ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻨﻮع ﮔﯿﺎﻫﻰ، ﻫﻮاﯾﻰ ﭘﺎك و ﺗﻤﯿﺰ، زﻣﯿﻦ ﭼﻤﻦ وﯾﮋه ورزش ﮔﻠﻒ، ﻫﻔﺖ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ زﯾﺒﺎ و وﯾﻼﻫﺎﯾﻰ ﻣﺪرن ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﻰ اﯾﺪه آل و روﯾﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﯾﮏ زﻧﺪﮔﻰ آرام و ﭘﺮ ﻧﺸﺎط ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ دﻫﮑﺪه ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﻗﺎﻣﺘﻰ و زﻣﯿﻦ ﮔﻠﻒ اﺳﺖ. زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل( وﺳﻌﺖ دارد112 ﻫﮑﺘﺎر )ﻣﻌﺎدل 96 ﺑﻪ ﻓﺮد ﮔﻠﻒ آﯾﻠﻨﺪ ﮐﻪ در اﺣﺎﻃﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺎﻣﺘﻰ ﮔﻠﻒ ﻗﺮار دارد و در ﮐﻨﺎر ﺑﺴﯿﺎرى از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎى ﻃﺒﯿﻌﻰ دﯾﮕﺮ، ﭼﺸ ﻢاﻧﺪاز زﯾﺒﺎﯾﻰ ﺑﺮاى وﯾﻼﻫﺎى دﻫﮑﺪه اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻤﻦ ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪى وﯾﮋه زﻣﯿﻦ ﮔﻠﻒ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و رودﺧﺎﻧﻪ و درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎى ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻫﻮا ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و در130 درﺟﻪ اى دﻣﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺮاى 5 ﺗﺎ 3 و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﻫﻮاى ﭘﺎك ﺑﺮاى اﻗﻠﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﯾﻠﻨﺪ را دارد ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ230 دﻫﮑﺪه اﻗﺎﻣﺘﻰ ﮔﻠﻒ آﯾﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ در وﺳﻌﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ وﯾﻼى ﻣﺪرن در ﺳﺒﮏ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاى ﮐﺴﺎﻧﻰ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه1600 ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زﻧﺪﮔﻰ آﺳﻮده در ﻧﺰدﯾﮑﻰ ﺗﻬﺮان و ﺑﻪ دور از ﻓﻀﺎى ﺷﻬﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ویژگی ها

برزگ ترین زمین گلف ایران

تنها زمین گلف 18 حفره ای

طراحی بین المللی

اولین دهکده گلف ایران

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ:

322 هکتار ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

96 هکتار ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ ﮔﻠﻒ 230 هکتار ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ اﻗﺎﻣﺘﻰ

20
هکتار چمن کاری
1400
کاشت درخت
200
ویلای ساخته شده
5
سنگ فرش

اخبار و مقالات مرتبط

1600 وﯾﻼى دﻫﮑﺪه ﮔﻠﻒ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻰ، ﺟﻨﻮﺑﻰ و ﻣﺮﮐﺰى ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. اراﺿﻰ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب دﻫﮑﺪه آﻣﺎده و زﯾﺮﺳﺎﺧ ﺖﻫﺎى ﻻزم ﺑﺮاى آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﺮوع800 وﯾﻼ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ 200 اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اراﺿﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺸ ﻢاﻧﺪاز زﯾﺒﺎى زﻣﯿﻦ ﮔﻠﻒ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪر نﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣ ﻰﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ، اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ دﻫﮑﺪه اﻗﺎﻣﺘﻰ ﺑ ﻰﻧﻈﯿﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

سوالات متداول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
01لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

02لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

03لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

04لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

05لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

نظرات کاربران

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *