مجموعه سوپر کارت

داراى 1450 ﻣﺘﺮ، ﻣﺠﻤـﻮﻋـﻪ ﺳﻮﭘـﺮﮐـﺎرت آﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﻮل و اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰارى (CIK) ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﺎرﺗﯿﻨﮓ A اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ (RMC) اﻧﻮاع ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﺎرﺗﯿﻨﮓ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﺗﯿﻨﮓ ﻣﺠﻬﺰ

داراى 1450 ﻣﺘﺮ، ﻣﺠﻤـﻮﻋـﻪ ﺳﻮﭘـﺮﮐـﺎرت آﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﻮل و اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰارى (CIK) ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﺎرﺗﯿﻨﮓ A اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ (RMC) اﻧﻮاع ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﺎرﺗﯿﻨﮓ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﺗﯿﻨﮓ ﻣﺠﻬﺰ، ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﻰ را ﺑﺮاى دوﺳﺖ داران ورزش ﻫﺎى اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﻰ در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 2600 اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻀﺎى ﭘﯿﺴﺖ، داراى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎزى ﻫﺎى ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮى، رﺳﺘﻮران، ﮐﺎﻓﻰ ﺷﺎپ، ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎى اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ را ﺑﻪ ﮐﺎرت ﺳﻮاران و ﻫﻤﺮاﻫﺎن آﻧﻬﺎ ارﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ.

ویژگی ها

استاندارد ترین پیست کشور

داری استاندارد سطح A در دنیا

امکان طراحی چند مسابقه همزمان

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﭘﺮﮐﺎرت آﯾﻠﻨﺪ

داراى 1450 ﻣﺘﺮ، ﻣﺠﻤـﻮﻋـﻪ ﺳﻮﭘـﺮﮐـﺎرت آﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﻮل و اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰارى (CIK) ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﺎرﺗﯿﻨﮓ A اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ (RMC) اﻧﻮاع ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﺎرﺗﯿﻨﮓ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﺗﯿﻨﮓ ﻣﺠﻬﺰ، ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﻰ را ﺑﺮاى دوﺳﺖ داران ورزش ﻫﺎى اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﻰ در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

2600 اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻀﺎى ﭘﯿﺴﺖ، داراى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎزى ﻫﺎى ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮى، رﺳﺘﻮران، ﮐﺎﻓﻰ ﺷﺎپ، ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎى اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ را ﺑﻪ ﮐﺎرت ﺳﻮاران و ﻫﻤﺮاﻫﺎن آﻧﻬﺎ ارﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ.

سوالات متداول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
01لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

02لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

03لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

04لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

05لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

نظرات کاربران

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *