شهر خودرو

ﺷﻬﺮ ﺧﻮدرو ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و اﺑﺪاﻋﻰِ ﺳﺎل ﻫﺎى اﺧﯿﺮ در ﺣﻮزه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى ﻣﻨﺎﺳﺐ آن،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ویژگی ها

بزرگترین شهر خودرو ایران

تنها شهرخودرو در منطقه ویژه اقتصادی

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎى وارداﺗﻰ

نماﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروﻫﺎى ﻟﻮﮐﺲ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ ﺷﻬﺮ ﺧﻮدرو آﯾﻠﻨﺪ

مساﺣﺖ ﮐﻞ: 32 ﻫﮑﺘﺎر

ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ: 19 رﯾﻨﮓ اول )داﺧﻠﻰ(: 13ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ، ﭘﻼزا ﺑﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮى، رﺳﺘﻮران و ﮐﺎﻓﻰ ﺷﺎپ و ﻣﻮزه رﯾﻨﮓ دوم: 43 ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ رﯾﻨﮓ ﺳﻮم: 44 ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ: ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎى ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼك، ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ و ادارى ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ، ﺑﯿﻤﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻮدروﯾﻰ

8
نمایشگاه تخصصی
4.5
کیلومتر سنگ فرش
1700
متر لوله کشی آب
4567
متر لوله کشی گاز

اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﺷﻬﺮ ﺧﻮدرو ﺷﻬﺮﺧﻮدرو آﯾﻠﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاى ﺧﺮﯾﺪ، ﻓﺮوش و ارﺗﻘﺎء ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮔﺮدﻫﻢ آورده ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اى دﻟﻨﺸﯿﻦ و ﻣﻨﻈﻢ از ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن را ﺑﺮاى ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﻀﺎﯾﻰ ﺳﺎﻟﻢ و رﻗﺎﺑﺘﻰ را ﺑﺮاى ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎى وارداﺗﻰ
  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﺳﺎزان داﺧﻠﻰ
  ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮدرو
  ﮔﻤﺮك و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮدرو
  ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره ﮔﺬارى
  +10 ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ
  ﻣﻮزه ﺧﻮدروﻫﺎى ﻟﻮﮐﺲ
  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروﻫﺎى ﻟﻮﮐﺲ
  دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ
  ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اﺟﺎره ﺧﻮدرو
  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻗﻼم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﺧﻮدروﺳﺎزان
  اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰارى روﯾﺪادﻫﺎى ﺧﻮدروﯾﻰ اﻋﻢ از ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و داﺧﻠﻰ

ﻣﺸﺎوران و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺷﻬﺮ ﺧﻮدرو آﯾﻠﻨﺪ

ﺗﺨﺼﺺ: ﻣﺸﺎور ﺷﻬﺮ ﺧﻮدروﯾﻰ
ﮐﺸﻮر:آﻟﻤﺎن

ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﻬﻢ: ﺷﻬﺮ ﺧﻮدروى دوﺳﻠﺪورف
ﺷﻮروم و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ ﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ: ﻓﻮﻟﮑﺲ، ﭘﻮرﺷﻪ، آﺋﻮدى و …

سوالات متداول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
01لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

02لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

03لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

04لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

05لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

نظرات کاربران

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *