مجموعه سوارکاری

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮارﮐﺎرى آﯾﻠﻨﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮارﮐﺎرى و اﺳﺒﺪواﻧﻰ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎوران ﻣﺠﺮب داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﺳﺖ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮارﮐﺎرى آﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ 17ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮى ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺠﻮار( ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎرى ﺑﺮ رﺷﺪ ورزش و ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺒﺪواﻧﻰ ﮐﺸﻮر دارد. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪرن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ، ﻣﺤﯿﻄﻰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ورزﺷﻰ- ﺗﻔﺮﯾﺤﻰ ﻣﻰ ﮔﺬارد.

ویژگی ها

بلندترین کورس سوارکاری ایران

طراحی بین المللی

برگزاری ایونت ها بین المللی

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮارﮐﺎرى آﯾﻠﻨﺪ

ﮐﻮرس اﺳﺐ و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﻰ

ﭘﯿﺴﺖ اﺳﺐ دواﻧﻰ ﺑﺎ ﻃﻮل 7061 ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض 71 ﻣﺘﺮ ﭘﯿﺴﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻃﻮل 0651 ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض 8 ﻣﺘﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1226 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﻞ آﻣﺎدﮔﻰ اﺳﺐ و ﺳﻮارﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 6941 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

1607
ﭘﯿﺴﺖ اﺳﺐ دواﻧﻰ به طول متر
1560
پیست ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ طول متر
6221
محل ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺐ متر مربع

ساﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﻰ
ﻣﺴﺎﺣﺖ 7113 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در 3 ﻃﺒﻘﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه VIPﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 06 ﺻﻨﺪﻟﻰ ﺟﺎﯾﮕﺎه VIPﺑﺮاى اﻓﺮاد وﯾﮋه ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 052 ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن
ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 665٫25 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻇﺮﻓﯿﺖ 00081 ﻧﻔﺮ ب – ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﻮارﮐﺎرى
ﻣﺎﻧﮋ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺮاى آﻣﻮزش
ﻣﺴﺎﺣﺖ 3504 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در 2 ﻃﺒﻘﻪ

ﻧﮋ روﺑﺎز
ﻣﺴﺎﺣﺖ 0024 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 048 ﺻﻨﺪﻟﻰ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﭘﺎﻧﺴﯿﻮن

ﻓﻀﺎى Horse Walk
اﺻﻄﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 5339 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 622 اﺻﻄﺒﻞ اﺳﺐ ﭘﺪوك ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺐ ﻫﺎ

 

ﺗﺨﺼﺺ: ﻣﺸﺎوره ﻣﻌﻤﺎرى و ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎى اﺳﺐ ﺳﻮارى ﮐﺸﻮر: اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

 

سوالات متداول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
01لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

02لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

03لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

04لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

05لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

نظرات کاربران

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *