پارک علم و فناوری

ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻋﻠﻤﻰ، ﻓﻨﺎورى، اﻗﺘﺼﺎدى و ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮك ﺷﻬﺮ آﯾﻠﻨﺪ ﺑﺮاى اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻓﻨﺎور و داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن، واﺣﺪﻫﺎى داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ است.

ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎرى در ﻣﺤﺪوده اى ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 43ﻫﮑﺘﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و اﺷﺘﻐﺎل زا ﺷﻮد. ﻣﺠﻮز ﭘﺎرك از وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎورى در ﺳﺎل 9631 درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺮارﮔﯿﺮى ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدى آﯾﻠﻨﺪ، اﻓﺰون ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮى از ﻣﺰاﯾﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه )ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎى ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻤﺮﮐﻰ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﻦ ﭘﺎرك( اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﻰ ﭘﺮوژه را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮار ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ. درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از اﯾﻦ ﭘﺮوژه، ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى اﯾﺮاﻧﯿﺎن" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾـﺮ اﺟـﺮاﯾﻰ و ﺑﻬﺮه ﺑـﺮدار ﺑﺎ ﺷﻬـﺮ آﯾﻠﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﻓﻨﺎور ﺑﻌﺪ از ارزﯾﺎﺑﻰ ﻣﺠﻮز ﺣﻀﻮر در ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.

ویژگی ها

تنها پارک علم و فناوری خصوصی

اولین پارک علم فناوری در منطقه ویژه

دومین پارک بزرگ علم فناوری

اﻫﺪاف ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺑﺮاى ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎى داﻧﺶ ﻣﺤﻮر از• ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﻮﯾﻖ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﻰ در راﺳﺘﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورى و اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار آن در دﻫﮑﺪه داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدى ﺗﺠﺎرى ﺳﺎزى ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﺤﻘﻖ ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه• ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮى• ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ و رﺷﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﮑﻰ ﺑﺮ داﻧﺶ• اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﻰ داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ• ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺬب و ﺣﻔﻆ ﻧﺨﺒﮕﺎن•

1- ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزى اﻗﺘﺼﺎدى و اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮى واﺣﺪﻫﺎى ﻓﻨﺎور در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎور ىﻫﺎى ﻧﺎﻧﻮ، ﺑﯿﻮ، دارو و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﻰ 2- ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻨﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى 3- ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﻰ و ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺟﺎﻣﻌﻪ 4- اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺬب داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺑﯿ ﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ 5- ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﺎور داﺧﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿ ﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ 6- ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورى و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻨﺎور در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎى ﻧﺎﻧﻮ، ﺑﯿﻮ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﻰ 7- اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎرى ﺳﺎزى ﻓﻨﺎورى )آﻣﻮزش، ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﻣﺸﺎوره ﻃﺮح ﻫﺎى داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن، ارزﯾﺎﺑﻰ ﻃﺮح ﻫﺎى ﻓﻨﺎور، ارزﯾﺎﺑﻰ ﻃﺮح ﻫﺎ و ، ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮحBP ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن، ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎى ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر (… و FSﻫﺎى 8- ﺟﺬب و ﭘﺬﯾﺮش واﺣﺪﻫﺎى ﻓﻨﺎور ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎرك و ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﻰ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ 9- اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺸﺎوره ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎى ﻓﻨﺎور 01- ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﻰ و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورى و ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى در واﺣﺪﻫﺎى ﻓﻨﺎور 11- اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎى ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺘﻰ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﻰ در ﭘﺎرك 21- اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮاى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎى ﻓﻨﺎور داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ 31- اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر و ﻫﻤﮑﺎرى واﺣﺪﻫﺎى ﻓﻨﺎور ﺧﺎرﺟﻰ در ﭘﺎرك 41- ﺟﻠﺐ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ در راﺳﺘﺎى ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ و اﻫﺪاف ﭘﺎرك

2300
هکتار زیر بنا
6789
کیلومتر جاده‌سازی
1700
نفر اعضای تیم
4567
روز کار بی‌وقفه

اخبار و مقالات مرتبط

سوالات متداول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
01لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

02لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

03لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

04لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

05لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

نظرات کاربران

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *