پیست آفرود

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﺴﺖ ﻫﺎى آﻓﺮود آﯾﻠﻨﺪ در ﻣﺴﺎﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 22.4ﻫﮑﺘﺎر در ﻃﺒﯿﻌﺘﻰ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﯾﻰ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫـﺎى ﺟﺪﯾﺪ در ورزش ﻫﺎى ﻣﻮﺗﻮرى، اﺣﺴﺎﺳﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﻰِ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داراى ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﺴﺖ آﻓﺮود ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎى دو دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ (SUV)، ﺗﭙﻪ ﻧﻮردى )(Buggy و ﻣﻮﺗﻮر ﭼﻬﺎرﭼﺮخ )(ATV، ﭘﯿﺴﺖ راﻟﻰ ﮐﺮاس و ﭘﯿﺴﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺮاس در ﻓﻀﺎﯾﻰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﺴﺖ ﻫﺎى آﻓﺮود آﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮى از ﺗﺠﺎرب ﻣﺸﺎوران ﻣﺠﺮب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮاى ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﻰ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ویژگی ها

استانداردترین پیست ایران

عنوان ویژگی

عنوان ویژگی

عنوان ویژگی

عنوان ویژگی

عنوان ویژگی

وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﻤﺘﺎز ﭘﯿﺴﺖ ﻫﺎى آﻓﺮود آﯾﻠﻨﺪ

رعایت استاندارهاى بین المللى و ایجاد امکان بهره بردارى حرفه اى از پیست توسط افراد حرفه اى

امکان برگزارى مسابقات داخلى و بین المللى (که در حال حاضر در کشور در زمین های غیر استاندارد انجام مى شود) قابلیت کاربرى تفریحى، آموزشى و برگزارى مسابقه براى بانوان و کودکان همجوارى با سایر امکانات ورزشى، تفریحى، تجارى، گردشگرى و اقامتى شهر آیلند

2400
پیست آفرود به طول متر
1500
پیست رالى کراس به طول متر
2100
پیست موتور کراس به طول متر
1100
پیست موتور کراس بانوان به طول متر

شهر خودرو و نمایشگاه های مدرن عرضه خودرو با حضور برند های داخلی و بیـن المللـی پیست اتومبیلرانی با استاندارد فرمول وان و پیست های خاکی برای برگزاری مسابقات بین المللـی و تست خودروهای خریداری شده مجموعه بلند مرتبه اداری دربرگیرنده دفاتر شرکت های بازرگانی مختلف انبارهای خصوصی و عمومی گمرک برای انبارش بلند مدت کالاها، همگـی تجارتی پر بازده در بازار خودرو و سایر فعالیت های اقتصادی را باعث می شود. وجود امکاناتی از قبیل اوت لت، پلازای شهر خودروی آیلند و ارتباط با مجموعه تفریحی- ورزشی، محیط نه چندان نشاط آور مجموعه تجاری، خودرو و منطقه ویژه را به محیطی جذاب برای حضور در عرصه تجارت می نماید.

سوالات متداول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
01لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

02لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

03لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

04لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

05لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده.

نظرات کاربران

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *