پیست بین المللی اتومبیل‌رانی تهران

اﺗﻮدروم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻬﺮان اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺴﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﻰ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰارى، ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻣﻮﻻ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. این پیست ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎى ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﻰ (FIA) و ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮى ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻮن Tilke آلمان ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

Apex و ﺳﺎزﻧﺪه 10 ﭘﯿﺴﺖ مطرح ﻓﺮﻣﻮﻻی ﺟﻬﺎن نیز از مشاورین طراح این مجموعه اتومبیل‌رانی می‌باشد.  اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺣﻀﻮر ﺑﺮوزﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎى ِ ﻓﺮﻣـﻮﻻ، ﺣﺮﻓـﻪ اى ﺗـﺮﯾﻦ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪى از ﻫﯿﺠﺎن ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاى ﻏـﺮش ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎى ﻓﺮﻣﻮﻻ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ورزش ﻫـﺎى اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﻰ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. اﺗﻮدروم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻬﺮان در زﻣﯿﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 85 ﻫﮑﺘﺎر ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺧﻂ آﻣﺎده ﺳـﺎزى اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﭘﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮى از ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﺧﺖ ﭘﯿﺴﺖ‌ﻫﺎى (Pit Lane) ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻣﻮﻻ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﻮﻟﻮگ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ در ﺳﻄﻮح 2 و 3 ﺷﺪه اﺳﺖ. اتوردوم آیلند ﺷﺎﻣﻞ 18 ﭘﯿﭻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ ﭘﯿﭻ آن از ﺟﺬاﺑﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﭻ ﻫﺎى ﻣﻌﺮوف ﭘﯿﺴﺖ ﻫﺎى ﻓﺮﻣﻮﻻ دﻧﯿﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﺴﺖ ﺳﭙﻨﮓ ﻣﺎﻟﺰى، ﻫﻮﮐﻨﻬﺎﯾﻢ آﻟﻤﺎن، اﺳﭙﺎﻓﺮاﻧﮑﻮرﺷﺎﻣﭗ ﺑﻠﮋﯾﮏ، ﮐﺎروﺳﻞ آﻟﻤﺎن، ﭘﯿﭻ ﯾﮏ و دو ﺳﻮزوﮐﺎى ژاﭘﻦ و ﺳﯿﻠﻮراﺳﺘﻮن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ویژگی ها پیست بین المللی اتومبیل‌رانی تهران

تنها پیست فرمول ایران

جز 20 پیست برتر دنیا

بلندتر درگ ایران

32 مسیر متفاوت

قرارگیری 18 پیچ برتر دنیا

اﻣﮑﺎﻧﺎت و قابلیت های پیست اتومبیل رانی

اﺗﻮدروم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺴﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و ﻣﮑﺎﻧﻰ ﺑ ﻰﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮاى ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى زود ﺑـﺎزده در ﺑﺨﺶ ﺧـﺪﻣـﺎت ورزﺷـﻰ - ﺗﻔﺮﯾﺤﻰ داراى اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﮐﺎرﺑﺮى ﻫﺎى زﯾﺮ اﺳﺖ:

اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در 16ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎى ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 32 ﻣﺴﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﯿﺴﺖ ﻣﺠﺰا ﺑﺮاى ﺑﺮﮔﺰارى روﯾﺪادﻫﺎى ﻫﻢ زﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰارى روﯾﺪادﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ و ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮﮔﺰارى اﻧﻮاع روﯾﺪادﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻧﻤﺎﯾﺸﻰ ﺧﻮدرو، ﺗﺴﺖ ﺧﻮدرو، ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻰ، داﻧﺶ اﻓﺰاﯾﻰ و ... اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت وﯾﮋه درگ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﯿﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت داﺧﻠﻰ و ﺑﯿ ﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻫﺮﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺨﺼﻰTrack Day ﺷﺎﻣﻞ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺗﺴﺖ راﻧﻨﺪﮔﻰ رﯾﺲ ﺗﺎﮐﺴﻰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎى ﻓﺮﻣﻮﻻ و در ﮐﻨﺎر راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪ اى روﻧﻤﺎﯾﻰ از اﺗﻮﻣﺒﯿ ﻞﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ

پیست فرمول1
85
مساحت مجموعه اتومبیل رانی (هکتار)
36
ﻣﺴﺎﺣﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﭘﯿﺴﺖ اﺻلی (متر مربع)
37
برگزاری ایونت اتومبیل رانی
16
برگزاری ایونت موتورسواری

درباره آیلند بیشتر بدانید

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ ﭘﯿﺴﺖ

ﻣﺴﺎﺣﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﭘﯿﺴﺖ اﺻﻠﻰ ﺣﺪود 63.300 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﻪ ﻻﯾﻪ SMA
آﺳﻔﺎﻟﺘﻰ ﻣﺴﺎﺣﺖ ران آف آﺳﻔﺎﻟﺘﻰ ﺣﺪود 57.050ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ورج آﺳﻔﺎﻟﺘﻰ ﺣﺪود 29.833ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ران آف ﮔﺮاول ﺣﺪود 67.865ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺴﺎﺣﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﭘﯿﺖ ﻟﯿﻦ ﺣﺪود 4.140 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺖ ﻟﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.805 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﻣﺴﯿﺮ 18ﻣﺘﺮ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض ﻣﺴﯿﺮ 21 ﻣﺘﺮ
ارﺗﻔﺎع ﺣﺪودى ﭘﯿﺴﺖ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ 1000 ﻣﺘﺮ

ﻣﺸﺎوران و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬران
ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺖ اﺗﻮدروم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮﻟﻰ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻰ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎوراﻧﻰ ﻣﺠﺮب ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد. ﻣﺸﺎوران ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺖ اﺗﻮدروم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻬﺮان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اطلاعات فرمول 1

Tilke
ﺗﺨﺼﺺ: ﻃﺮاﺣﻰ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﺟﺎﻣﻊ، ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر: آﻟﻤﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﻬﻢ: Ruf Automobile Atlanta Motorsports Park ﭘﯿﺴﺖ ﻓﺮﻣﻮﻻ ﮐﺸﻮرﻫـﺎى: اﺗﺮﯾﺶ، اﺑﻮﻇﺒﻰ، اﺳﭙـﺎﻧﯿـﺎ، ﺑﺤـﺮﯾﻦ، روﺳﯿـﻪ، ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ و …

Apex

ﺗﺨﺼﺺ: ﻃﺮاﺣﻰ ﭘﯿﺴﺖ فرمول 1
ﮐﺸﻮر: اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﻬﻢ:
ﭘﯿﺴﺖ ﺳﭙﺎﻧﮓ ﻣﺎﻟﺰى
ﭘﯿﺴﺖ ﻫﺎﻧﮑﻬﺎﯾﻢ آﻟﻤﺎن

 

آیا ایران پیست فرمول 1 دارد؟

01آیا ایران پیست فرمول 1 دارد؟

بله در حال حاضر در 37 کلیومتری اتوبان ساوه بعد فرودگاه امام در شهر آیلند قرار دارد

02در پیست فرمول 1 مسابقاتی برگزار می‌شود؟

بله این پیست در حال حاضر میزبانی مسابقات و رویداد داخلی و بین المللی است

03تا کنون مسابقات F1 حرفه ای در این پیست برگزار شده است؟

خیر تا کنون این اتفاق به دلیل این که هنوز عملیات عمرانی آن باقی مانده است برگزار نشده.

04بازدید از ایونت و مسابقات برای عموم آزاد است؟

بله ما در تمام مسابقات میزبان تماشاچان این رشته ورزشی هستیم

05امکان استفاده با خودروی شخصی از این پیست وجود دارد؟

این پیست چون برای خودرو های حرفه ای طراحی شده است امکان استفاده به صورت آماتور با خودرو معمولی وجود ندارد.

نظرات کاربران

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *