آیلند

فیلتر
06 | 08 | 1402

روز باشکوه موتوری آیلند

قهرمانان کشوری رقابت هیجان انگیز موتورسواری آیلند کاپ مشخص شدند پیست اختصاصی سوپر اندرو آیلند برای رویداد قهرمانی کشور آیلندکا‌پ  به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی آیلند...

08 | 12 | 1401

دهکده گلف

دﻫﮑﺪه ﮔﻠﻒ آﯾﻠﻨﺪ در ﻗﻠﺐ ﭘﺮوژه آﯾﻠﻨﺪ و در ﻣﺤﺪوده اى ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 322 ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻨﻮع ﮔﯿﺎﻫﻰ، ﻫﻮاﯾﻰ ﭘﺎك و ﺗﻤﯿﺰ، زﻣﯿﻦ ﭼﻤﻦ وﯾﮋه ورزش ﮔﻠﻒ، ﻫﻔﺖ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ زﯾﺒﺎ و وﯾﻼﻫﺎﯾﻰ ﻣﺪرن ﻃﺮاﺣﻰ و ...